schrijven voor VBA Journaal

VBA Journaal – Auteursinstructie


De redactie van het VBA Journaal is altijd geïnteresseerd in nieuwe artikelen. Iedereen kan een artikel aanbieden, door het per e-mail naar de redactie te sturen (vbajournaal@nvba.nl). Het wordt dan door een redacteur gelezen en daarna in een redactievergadering besproken. Als u een idee heeft, en eerst wil overleggen over de opzet, neem dan contact op met adjunct-hoofdredacteur Gerben de Zwart (Gerben.de.Zwart@apg-am.nl).

 

Soorten Artikelen

De VBA redactie wil een brede lezerskring in de financiële wereld bereiken. In de artikelen die in het VBA Journaal verschijnen, ligt de nadruk op theorie en praktijk relevant voor de beleggingsprofessional. Het VBA Journaal heeft een vaste opbouw waar de auteur zich op kan richten.

 

Thema, rubrieken en omvang

Het VBA Journaal verschijnt vier maal per jaar en werkt met themanummers. De redactie stelt ieder thema ongeveer zes maanden voor het verschijnen van een nummer vast en maakt dit bekend door middel van een ‘call for papers’ op de VBA website en in het VBA Journaal.

 

De artikelen in het VBA Journaal worden ingedeeld in de volgende rubrieken:

 

Onderzoek: Artikel waarin eigen onderzoek op het terrein van het thema wordt gepresenteerd of waarin bestaande onderzoeken of andere publicaties worden vergeleken en met elkaar in verband worden gebracht en daaruit conclusies worden getrokken. Het maximale aantal woorden is 4.200. Inclusief inleiding, ‘streamers’, tabellen, grafieken en foto van de auteur(s) betekent dit, dat een artikel 4 tot 6 pagina’s in het VBA Journaal beslaat.

 

Opinie: Artikel met een directe relatie met het thema waarin een bepaalde stellingname wordt ingenomen en onderbouwd. Het maximale aantal woorden is 2.800. Inclusief inleiding, streamers, tabellen, grafieken en foto van de auteur(s) betekent dit, dat een artikel 3 of 4 pagina’s in het VBA Journaal beslaat.

 

Praktijk: Analyse van hoe organisaties, zoals banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders,  met het thema samenhangende ontwikkelingen in de praktijk brengen. Het maximale aantal woorden is 2.800. Inclusief inleiding, streamers, tabellen, grafieken en foto van de auteur(s) betekent dit, dat een artikel 3 of 4 pagina’s in het VBA Journaal beslaat.

 

Interview: In principe is dit op initiatief van de redactie.

 

Column: Kort artikel van 1 pagina met duidelijke opinie, inspelend op het thema. Het maximale aantal woorden is 700. Bij de column wordt niet gewerkt met tabellen of grafieken.

 

Bookreview: Boekbespreking van 1 pagina, indien mogelijk van een boek dat relevant is voor het thema.  Het maximale aantal woorden is 700.

 

Scriptie: Samenvatting van 1 pagina van een recent geschreven scriptie voor de VU-VBA Opleiding Investment Management, de opleiding Risk Management for Financials Institutions of een andere financieel-economische opleiding. Het maximale aantal woorden is 700.

 

Aanlevering

Voor de aanlevering gelden de volgende instructies:

  • Lever het artikel aan in Word format. Houd teksten zoveel mogelijk ‘plat’. Maak geen gebruik van automatische opmaakprofielen.
  • Geef aan voor welke rubriek het artikel is bedoeld.
  • Vermeld de titel en eventueel subtitel op de eerste pagina, met daaronder  de namen van de auteurs (voor- en achternaam).
  • Vermeld de streamers aan het einde van het artikel, na de conclusies.
  • Lever figuren aan in aparte (Excel) bestanden met daarin de onderliggende gegevens. Zorg dat figuren een voldoende hoge resolutie hebben.
  • Vermeld in de begeleidende mail naam, e-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon.
  • De redactie wijst per themanummer twee of drie coördinatoren aan, die met de contactpersoon communiceren over onder andere de tijdslijnen  voor de aanlevering van opeenvolgende versies van het artikel en over de uitkomst van reviews van het artikel door de redactie.

 

Procedure
Een artikel wordt na ontvangst ter beoordeling toegezonden aan twee referenten. Na iedere redactievergadering – ongeveer een maand voor de verschijning van het VBA Journaal – wordt u op de hoogte gebracht van de fase waarin uw artikel zich bevindt. De redactie streeft ernaar de periode tussen ontvangst en plaatsing van het artikel zo kort mogelijk te houden en de auteur binnen twee tot zes weken te berichten over de voortgang. De auteur ontvangt dan een gemotiveerd bericht, dat als volgt kan uitvallen:

 

1. De redactie heeft interesse, maar qua opzet of inhoud voldoet het artikel nog niet aan onze verwachtingen. U krijgt dan de vraag het artikel te verbeteren op basis van suggesties daarvoor. Een volgende versie wordt opnieuw beoordeeld;

2. De redactie heeft interesse, maar qua opzet of inhoud past het artikel niet in een van de thema’s voor de komende nummers. U krijgt dan de vraag of het artikel online gepubliceerd kan worden, met de vraag het artikel te verbeteren op basis van suggesties daarvoor. Een volgende versie wordt opnieuw beoordeeld;

3. Het artikel voldoet in één keer aan de criteria om in het VBA Journaal te worden opgenomen;

4. Het artikel komt niet in aanmerking voor plaatsing. De redactie motiveert de afwijzing. Over het algemeen zijn redenen: het onderwerp en/of de invalshoek bieden geen nieuwe inzichten, een vergelijkbaar artikel is recent gepubliceerd, het onderwerp past niet in de thema’s van het blad.

 

Ongeveer de helft van de aangeboden artikelen verschijnt uiteindelijk in het blad. Als het artikel voldoet om in het VBA Journaal te worden opgenomen, hangt uiteindelijke plaatsing af van of het past in het thema van het komende nummer.

 

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de artikelen. Artikelen in het VBA Journaal verschijnen op persoonlijke titel (redactiestatuut).

 

Stijlinstructie

Om de procedure zo vlot mogelijk te laten verlopen, vragen we u bij het aanleveren van het artikel met de stijlinstructie rekening te houden.

De redactie behoudt zich het recht voor het artikel terug te sturen als hieraan niet voldaan wordt.

Lid van EFFAS - european federation of financial analysts societies
© vba beleggingsprofessionals 2018