bijeenkomst

Het verdisconteren van lange termijn pensioen- en verzekeringsverplichtingen

Waardering van verplichtingen: prudent disconteren of gedurfd naar groei? (wegens succes herhaald)

11 oktober 2017

De rente heeft een ongekend laag niveau en dat heeft een grote invloed op dekkingsgraden en de solvabiliteit. Pensioenen worden onbetaalbaar. Steeds meer verzekeraars stoppen met het aangaan van lange termijn garanties voor levenslange pensioenen. Nominale garanties worden met de risicovrije rente contant gemaakt. Als belegging zijn risicoloze vastrentende waarden met een lange duur beperkt beschikbaar.

De swap curve is in de Eurozone de basis voor de curve die wordt gebruikt voor de risiconeutrale waardering. Politieke oplossingen worden gezocht in complexe toevoegingen en/of overgangsregelingen en de koppeling met de markt wordt steeds meer gekunsteld.

 

Wordt het wellicht tijd om de swapcurve als basis voor de waardering van verplichtingen, ter discussie te stellen? Moeten we terug naar 4%? Moeten we accepteren dat toegezegde pensioenaanspraken bij pensioenfondsen niet hard zijn? Kunnen langetermijnverplichtingen bij verzekeraars wel worden gegarandeerd onafhankelijk van beleggingsresultaten? Is er wellicht een redelijk alternatief denkbaar? Een discussie over de basisuitgangspunten is ons inziens veel relevanter dan discussie over de technische invulling.

 

Bij deze bijeenkomst, georganiseerd door de commissie Risk Management van de VBA en het AG, wordt nader ingegaan op de discontocurve. Daarbij wordt met name gekeken naar de samenhang met beleggingen alsmede de impact op de maatschappij. Hoe worden beleggingen in de praktijk beïnvloed door de discontocurve? Heeft de politiek niet te veel invloed gehad op de discontocurve? Is het begrip risicovol zelf misschien aan herziening toe? Moeten de maatschappelijke gevolgen in termen van het verlagen van de appetite voor risicokapitaal en daarmee de innovatiekracht van Europa niet betrokken worden in de discussie?

 

Programma

12:00 – 13:00 uur    Lunch / inloop

13:00 – 13:10 uur    Opening door dagvoorzitter Paul de Beus

13:10 – 13:45 uur    Introductie Liability Discounting

                                 (Long Term Insurance and Pension Assets)

                                 Spreker: Paul de Beus / Lars van den Berg

                                 Introductie regelgeving o.g.v. disconteren 

    • Solvency/swap/nFtK curve
    • UFR
    • Overige elementen (VA/CRA)
    • Overige elementen (Dekkingsgraadmiddeling, Indexatieafslag, Risico-opslag) 

 

13:45 – 14:15 uur    Pensioenfondsen in balans:

                                verplichtingen, beleggingen en pensioencontract

                                Spreker: Marcel Lever (CPB)

   • Wat is het doel van de pensioenregeling, welke verplichtingen horen daarbij?
   • Wat is de juiste discontovoet om deze verplichtingen te waarderen?
   • Welke beleggingen zijn passend bij deze verplichtingen?
   • Wat is de rol van het pensioencontract in de verplichtingen en de beleggingen?

 

14:15 – 14:45 uur    De discount-curve voor zeer langlopende verplichtingen

                                Spreker: Antoon Pelsser

                                (Kleynen Consultants BV / Universiteit Maastricht)

   • Is het zinvol om een marktwaarde te bepalen voor pensioenverplichtingen?
   • Hoe ziet de ideale discount-curve er uit voor zeer langlopende verplichtingen?
   • Is het mogelijk om een markt-consistente curve te construeren, wanneer er niet voldoende liquide instrumenten in de markt verhandeld worden?
   • Is het zinvol (en gewenst) om een curve te "corrigeren" of "aan te passen"?

 

14:45 – 15:10 uur    Pauze

15:10 – 16:00 uur   Het einde van de langetermijngarantie

                                (pensioenfondsen / verzekeraars)

                                Spreker: Ernst Visser

   • Waartoe dient rekenrente?
   • Waarom moeten nominale garanties met de risicovrije rente worden gewaardeerd?
   • Wat verwachten we van de lange rente in de toekomst?

                                 Spreker: Michel Klaster

   • De maatschappelijke problemen als gevolg van de huidige discontocurve
   • Voorstel voor een alternatieve curve die geen of minder last heeft van deze neveneffecten

                                 Spreker: Herialt Mens

   • Van discount rate naar prognoserendement
   • Communicatie over te verwachten uitkering en onzekerheid

 

16:00 – 17:00 uur    Discussie/Stellingen/Zorgen/Q&A

                                Voorzitter: Paul de Beus

17:00 – 18:00 uur    Borrel

Puntenwaardering

3 punten

REAGEER > waardering:
1 stem

reacties


Om misbruik tegen te gaan dient u ingelogd te zijn.
AANMELDEN >
Lid van EFFAS - european federation of financial analysts societies
© vba beleggingsprofessionals 2018