commissies

Tuchtcommissie

De Tuchtcommissie doet onderzoek naar gedragingen van VBA leden die mogelijk in strijd zijn met de VBA gedragscode. De Tuchtcommissie kan in het geval dat een overtreding van de VBA gedragscode door haar is vastgesteld disciplinaire sancties opleggen in overeenstemming met de bepalingen in dit reglement. De Tuchtcommissie beslist bij meerderheid van stemmen als goede mannen/vrouwen naar billijkheid.

 

De algemene ledenvergadering benoemt een tuchtcommissie. Deze commissie is permanent. De verdere taken en regels betreffende de tuchtcommissie worden vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

 

Lid van EFFAS - european federation of financial analysts societies
© vba beleggingsprofessionals 2018