commissies

Commissie Ethiek en Integriteit

De commissie Ethiek en Integriteit is de opvolger van de commissie Financiele Regelgeving.

De regelgeving welke het financiële vak raakt wordt grotendeels vanuit Europa bepaald. Bekende voorbeelden daarvan zijn natuurlijk de Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), welke wordt geïntegreerd in de nationale wet- en regelgeving.  Het becommentariëren van deze regelgeving is veelal reactief van aard.

Het is echter goed te realiseren dat de oorsprong van deze, soms stortvloed, nieuwe regels ligt in het sterk verminderd vertrouwen in het reilen en zeilen van de financiële wereld. Daarbij wordt de sector een gebrek aan ethiek en integriteit verweten.

 

Het terugwinnen van het vertrouwen vergt een pro-actieve houding. En daar kunnen we als VBA wèl invloed op hebben.

 

Vrijwel alle leden van onze vereniging worden regelmatig geconfronteerd met vragen die betrekking hebben op ethiek en integriteit. Soms wordt dat wellicht niet zo benoemd, maar uit de praktijk blijkt dat veel onderwerpen hier wel op terug te voeren zijn.

Herkenbaar zal ongetwijfeld de situatie zijn dat een belegger bij een pensioenfonds zich verzucht over Bestuurders welke met een (al dan niet vermeend) gebrek aan kennis, zich wel inhoudelijk over het beleggingsproces uitlaten.

Ook herkenbaar is de uitgevende instelling die analisten uitnodigt voor een werkbezoek aan een buitenlandse vestiging, waarbij naast informatieoverdracht ook entertainment wordt geboden.

Zo zijn er, als u een situatie nader bekijkt, veelal ethische of integriteitaspecten verbonden aan de dagelijkse invulling van de werkzaamheden.

 

De commissie Ethiek en Integriteit zal zich richten op die zaken en daar, samen met u, standpunten over formuleren. Een hoge mate van interactiviteit wordt daarbij beoogd. De uitkomst van de discussie zullen kunnen leiden tot standpunten welke tot de VBA normen worden verheven. Daarnaast stelt de Commissie zich ook open voor anonieme meldingen, waarbij de Commissie gevraagd wordt een standpunt in te nemen.

 

Daarbij zal ook een aantal aspecten of conclusie als logisch klinken. Zo is het nu volstrekt geaccepteerd dat handel met voorwetenschap verboden is. Maar wist u dat tot november 2005 koersmanipulatie in Nederland niet verboden was? Zo zal het ook gaan met een aantal wetten en regels die recent zijn ingevoerd of binnenkort ingevoerd zullen worden.

 

De leden van onze vereniging staan vaak midden in een discussie omtrent waarden en normen, waarbij zij van links en rechts om de oren worden geslagen met al dan niet gefundeerde meningen.

Wet- en regelgeving wordt vaak als belastend gezien, echter door het zelf actief stilstaan bij en het ontwikkelen van ethische normen plaatsen we ons als vereniging daar waar onze leden horen staan: centraal in de discussie, met luisterende omstanders.

 

De commissie beoogt in het VBA Journaal stil te staan bij het onderwerp ethiek en integriteit. Daar waar veel onderwerpen beleggingstechnisch van aard zijn, zal de Commissie zich vooral tot de leden persoonlijk richten. Het is immers uw baan, uw registratie, uw reputatie. En, op het moment dat integriteit en ethiek in wettelijke normen wordt omgezet is het leed veelal geschied. Dat hebben we de afgelopen jaren gemerkt.

Lid van EFFAS - european federation of financial analysts societies
© vba beleggingsprofessionals 2018