Permanente educatie

PE 17-18: Blok: Macro-economie en financiŽle markten

5 september 2017

Tijd: 19.00 - 22.00 uur

Vrije Universiteit FEWEB, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam

Coördinator: Drs. H. de Jong

Dit blok bestaat uit 6 hoorcolleges en 1 plenaire casusbespreking

 

Inhoud 

Het vak “Macro-economie en financiële markten” omvat een cyclus van zes hoor- en responsiecolleges en één casuscollege waarin de uitwerkingen van de opdracht worden peresenteerd en bediscusseerd. De macro-economie, het economisch beleid en het monetaire beleid enerzijds en financiële markten anderzijds beïnvloeden elkaar over en weer. Voor een belegger is het daarom van belang te weten wat zich in de macro-economie afspeelt. Maar de relaties zijn complex en niet stabiel en men moet zich realiseren dat de verbanden context- en tijdsafhankelijk zijn. De colleges van De Jong analyseren daarom de voor de financiële markten belangrijkste thema’s uit de macro-economie en het economische en het monetaire beleid. Uiteraard is er vervolgens de nodige aandacht voor hoe dat alles invloed heeft op de financiële markten. Het gaat vooral om de bepaling van visies op economische groei en inflatie, aangezien die variabelen toch wel de meest invloedrijke variabelen zijn voor de financiële markten. Er wordt echter ook gekeken naar werkloosheid, overheidsfinanciën, rentevoeten, wisselkoersen, etc. Daarbij staan vier vragen centraal:

 

Wat zegt de economische theorie?

Wat zeggen de economische data?

Wat zeggen de markten?

Wat zeggen de beleidsmakers?

 

De colleges worden grofweg als volgt opgebouwd:

Macro-economische theorie ten aanzien van economische groei en inflatie. Als basis worden de grote theoretische stromingen in de macro-economische theorie behandeld. Daarbij worden deze theorieën geplaatst in de (huidige) politieke en economische ontwikkelingen. De nadruk ligt op het bepalen van een visie op groei en inflatie omdat die variabalen voor beleggers doorgaans het meest relevant zijn. De economie ontwikkelt zich in cycli, reden om daar speciale aandacht aan te besteden.

Er is speciale aandacht voor enkele thema’s die momenteel erg in de belangstelling van economen staan, zoals ‘secular stagnation’, de steeds schever wordende inkomens- en vermogensverdeling, en de dreiging van deflatie.

Monetair beleid. Sinds het uitbreken van de kredietcrisis in 2007/2008 voeren centrale banken een agressief beleid en zelfs een beleid dat 'onconventioneel' wordt genoemd. Dit heeft grote invloed op economie en markten. Verder proberen monetaire beleidsmakers de economie en financiële markten mede te sturen via hun communicatie. Verstaan we goed wat ze zeggen?

Het 'lezen' van data en markten. Financiële markten verdisconteren verwachtingen ten aanzien van toekomstige ontwikkelingen van economie en beleid. We gaan in op welke data het meest relevant zijn en hoe de in markten geïncorporeerde verwachtingen het best zijn te interpreteren.

 

Leerdoelen

Het programma van dit blok heeft de volgende leerdoelen, gericht op het bereiken van de eindkwalificaties van de opleiding:

 

  • Een goed begrip van de dynamiek van economische groei. In eerste instantie wordt de aandacht gericht op de korte termijn en wat daarbij de drijvende krachten zijn. Via het IS/LM-model wordt inzichtelijk gemaakt hoe begrotingsbeleid en monetair beleid invloed kunnen hebben op het economisch proces. De student is in staat zich in een willekeurige omgeving een oordeel te vormen over de economische groeiperspectieven op korte termijn.
  • Een goed begrip van de drijvende krachten voor economische groei op lange termijn. Hierbij wordt duidelijk gemaakt dat er tegenstellingen bestaan tussen korte en lange termijn. Mogelijkheden voor beleidsmakers om de economische groei op lange termijn te beïnvloeden komen aan bod. Uitvoerig wordt stil gestaan bij de discussie van secular stagnation. De student kan zich op basis van economische groeitheorie en eigen praktijkwaarnemingen een oordeel vormen over de merites van de diverse gezichtspunten in de discussie omtrent secular stagnation.
  • Kennis van en inzicht in hoe het geld- en bankwezen functioneert en welke rol zij spelen in het economisch proces. De student is in staat te doorzien hoe het heersende geldstelsel een rol speelt in de economie.
  • Op basis van de verworven inzichten onder onderdeel 3 wordt behandeld hoe inflatoire en deflatoire processen in de economie kunnen ontstaan, wat de gevolgen zijn en wat beleidsmakers kunnen doen om ongewenste gevolgen tegen te gaan. Speciale aandacht is er daarbij voor het monetaire beleid: hoe werkt het, welke instrumenten zijn beschikbaar en hoe is het monetaire beleid de laatste jaren gevoerd? De student is in staat een oordeel te vellen over de vooruitzichten voor in- en deflatie en over de rol van centrale banken.
  • De verworven theoretische kennis wordt gebruikt om de crisis vanaf 2007/08 systematisch te doorgronden. Wat waren/zijn de problemen, wat hebben beleidsmakers gedaan om de pijn te verzachten en tot oplossingen te komen, hoe hebben financiële markten zich hierbij gedragen? De student is in staat om de ontwikkelingen van de laatste jaren systematisch in perspectief te plaatsen op basis van theoretische inzichten.
  • Het kunnen 'lezen' van financiële markten. Prijsvorming van financiële titels komt tot stand op basis van de voorkeuren en inzichten van veel spelers. Het collectieve intellect van de markt is daarmee zeer groot. Het is van belang te begrijpen wat de impliciete boodschap is die ligt opgesloten in de prijsvorming van financiële titels. De student is in staat op diverse terreinen te interpreteren wat markten hebben ingeprijsd ten aanzien van de belangrijkste economische variabelen en het (monetaire) beleid.
  • Inzicht verschaffen in de eigen dynamiek van opkomende landen. Daarbij richt de aandacht zich niet alleen op cyclische aspecten van deze landen maar ook vooral op de risico's die in dit soort economieën spelen die in ontwikkelde economieën minder of zelfs in het geheel niet aanwezig zijn. Het gaat daarbij dan vooral om vraagstukken omtrent de kredietwaardigheid van de sovereign. De student is in staat diverse risico's te onderscheiden in opkomende landen alsmede een oordeel te vellen over de dynamiek van de (overheids)schuld in dit soort landen.

 

Literatuur

  • Mankiw N. Gregory, Macroeconomics, Macmillan, Worth Publishers, 9th edition, 2015
  • Artikelen (digitaal beschikbaar op blackboard)

  

Macro – economie en Financiële Markten

1

Dinsdag 5 september

19.00-22.00

Agora 2

Drs. H. de Jong

2

Dinsdag 12 september

19.00-22.00

Agora 2

Dr. R. van de Wijngaert

3

Dinsdag 19 september

19.00-22.00

Agora 2

Drs. H. de Jong

4/5

Dinsdag 26 september

15.00-22.00

Agora 2

Drs. A. van Dijkhuizen

Drs. H. de Jong

6

Maandag 2 oktober

19.00-22.00

Agora 2

Drs. H. de Jong

7

Dinsdag 10 oktober

19.00-22.00

Agora 2

Drs. H. de Jong

Tentamen Macro: maandag 23 oktober 2017 & maandag 15 januari 2018

Puntenwaardering

inclusief tentamen: 30 punten punten

 

exclusief tentamen: 20 punten punten

Kosten

De prijs bedraagt 2.800 Euro. Niet inbegrepen zijn de kosten voor verplichte literatuur.


Aanmelden in niet meer mogelijk.

Lid van EFFAS - european federation of financial analysts societies
© vba beleggingsprofessionals 2018