vba nieuwsbrief
%%HELENAAM%%    %%EMAIL%%
4 september 2017
 

Oud-voorzitter René Willemsen (tussen 2000 en 2008) heeft in het FD van 4 september een bijdrage gepubliceerd over de voorgenomen fusie.

Het bestuur is blij dat onze vereniging leden aan het hart gaat, en moedigt leden aan vragen te stellen en de dialoog aan te gaan. Het is immers een groot besluit dat de vereniging neemt op 19 september. Emotie speelt daarbij een belangrijke rol gezien de lange geschiedenis van onze vereniging, en terecht ook. We zullen echter als beleggingsprofessionals vooral moeten nadenken over de toekomst van onze vereniging en beroepsgroep in Nederland. Het bestuur doet het voorstel omdat zij ervan overtuigd is dat de voorgenomen fusie er bij uitstek voor zorgt dat de mooie verworvenheden van de VBA voor leden behouden blijven in de nieuwe vereniging, bijvoorbeeld de commissiestructuren, de VBA opleiding, de VBA uitingen zoals het VBA journaal. Maar leden krijgen er ook veel bij, zoals het netwerk en gebruikmaken van de internationale expertise van CFA, en een grotere gezamenlijke impact in de Nederlandse vermogensbeheersector om zo beter voor onze leden vorm te geven aan de ontwikkelingen en regeldruk, zodat we een mooi, waardevol vak kunnen blijven uitoefenen. We blijven een Nederlandse vereniging die drijft op de leden en hun commitment voor de beroepsgroep.

We verwelkomen de betrokkenheid van René Willemsen in dit debat. Alle leden hebben het uitgebreide fusie voorstel gekregen, verder zijn vragen van leden in een Q&A beantwoord. Onderstaand hebben we stellingen van René op een rjitje gezet met reacties uit het fusie voorstel en de Q&A.

 

1 CFA Institute neemt VBA over

Niemand neemt iets of iemand over. Dit gaat over een voorgenomen fusie tussen VBA en CFA Society Netherlands. Dat zijn beiden Nederlandse, onafhankelijke verenigingen. CFA Institute, de Amerikaanse organisatie, is hier wel bij betrokken, maar zeer zeker geen fusiepartner. Ook de nieuwe vereniging is Nederlands en onafhankelijk van CFAI. Zie Q&A, vraag 1.

 

2 RBA titel zal aan betekenis inboeten. Na 2 jaar is het onduidelijk wat er met de VBA opleiding gebeurt.

RBA blijft een belangrijke titel voor de vermogensbeheersector. RBA wordt door CFA erkend als één van de toonaangevende opleidingen op het gebied van portfolio management en investment managent. De VBA opleiding blijft bestaan; bovendien wordt al langere tijd [ook los van de fusie] gedacht over een herpositionering (versterking) om de opleiding voor een bredere doelgroep interessanter te maken. Zo is er behoefte aan kennisoverdracht op het gebied van lokale best practices, casuïstiek, wet- en regelgeving en andere onderwerpen. Op al die terreinen wordt de opleiding geactualiseerd. De VBA-opleiding wordt erkend door CFA Institute, evenals de opleiding voor Risk Management for Financial Institutions. Zie Q&A, vraag 5.

 

3 RBA’s mogen de CFA titel niet dragen en niet in het CFA register worden ingeschreven

De CFA titel kun je voeren na het volgen van de CFA opleiding, dit zal niet veranderen. Net zoals iemand met een CFA of CAIA opleiding niet de RBA titel kan gaan voeren. De titel laat zien welke opleiding is afgerond. RBA is en blijft een onderscheidende titel. In gesprekken met de leden is juist de wens geuit dit onderscheidende element te behouden. Daarom: er blijft een eigen opleiding, maar ook een eigen register dat zichtbaar is, waarde heeft op de arbeidsmarkt, en door de toestroom vanuit de opleiding op termijn verder zal groeien. RBA’s worden volwaardige leden met stemrecht bij CFAI. Lokaal hebben alle leden stemrecht.

 

4 CFA gedragscode is anders dan VBA gedragscode (rule based vs principle based)

De commissie ethiek & integriteit heeft de gedragscodes vergeleken en aangegeven dat de codes wel verschillen maar niet zodanig dat zij een belemmering zouden moeten vormen voor de voorgenomen fusie. Op sommige punten is de VBA gedragscode uitgebreider, bijvoorbeeld met Permanente Educatie. Dit wordt echter ook elders geregeld (en komt ook meer op de voorgrond vanuit MiFID II) .

 

5 Door beëindiging aansluiting EFFAS verliezen leden veel

Vanuit de nieuwe vereniging plus CFAI zullen belangen in Europa worden vertegenwoordigd. De betekenis van EFFAS voor de VBA is sinds 2008 veranderd; zo spreken de onderwerpen vanuit EFFAS de commissies minder aan en lijkt EFFAS zich meer op trainingen te hebben toegelegd. Het aantal studenten wat het CEFA diploma aanvraagt is de laatste jaren ook gedaald. Desalniettemin waarderen we de historie met EFFAS en bewaken we het belang van leden die momenteel een CEFA diploma hebben. Naar alle waarschijnlijkheid zal voor toekomstige VBA-studenten het CEFA-diploma verdwijnen. Nu we ons aansluiten bij CFA Institute zullen we het lidmaatschap van EFFAS heroverwegen. Wie nu de VBA-opleiding volgt houdt na afronding recht op het CEFA-diploma. We zijn in gesprek met EFFAS om dit te regelen.

 

6 VBA naam gaat er na 4 jaar af. Leden herkennen zich niet meer in vereniging

Een herkenbare vereniging is een actieve, open vereniging met de blik op de toekomst van het beleggingsvak, en wat leden belangrijk vinden. Een vereniging is daarmee veel meer dan een naam. Feitelijk is het juist dat in de naam van de vereniging VBA op een gegeven moment verdwijnt. De VBA naam zal echter in de kernactiviteiten en waarden van de vereniging, opleiding en onderzoek, zichtbaar zijn en blijven. De reserves van de VBA worden hiertoe geoormerkt en bewaakt door een commissie van prominente VBA-leden.

Of leden zich wel of niet herkennen in de vereniging heeft veel meer van doen met hoe de vereniging floreert, of je je kan aansluiten bij commissies, of je stem gehoord wordt etcetera. De nieuwe vereniging heeft dit net zo zeer ten doel als de huidige VBA vereniging. We zijn er voor de leden en het succes van de vereniging hangt alleen maar af van de commitment van de leden. Kortom, wat nog belangrijker is dan de naam is dat de doelstellingen worden blijven nagestreefd; en dat is zeker het geval.

 

7 VBA reserves zijn groot en worden opgebruikt om contributieverschil op te heffen

De VBA reserves worden benut voor de VBA leden. Het voorstel is om een beperkt deel voor een paar jaar te gebruiken om zo leden bij de overgang naar de nieuwe vereniging qua contributie te laten “wennen”, waarvoor de leden een hoop faciliteiten terugkrijgen. Voor het overgrote deel van de reserves stelt het bestuur voor dit in te zetten voor onderzoek en onderwijs. Daarmee beantwoordt het bestuur ook een vraag van de leden in de laatste ALV om de reserves aan te wenden voor leden en de beroepsgroep in plaats van verder te laten opbouwen. Laten we ook vaststellen dat de verschillen in contributie niet groot zijn. Het gaat bij de huidige koers om circa €36 (400$ vs €300). Dit zou niet mee moeten spelen als we het hebben over de strategische rationale voor deze voorgenomen fusie. Zoals gezegd, de VBA reserves worden voor het allergrootste gedeelte gebruikt voor het doel van de VBA. Het gaat naar opleiding en onderzoek en geeft een extra naast de financiering van CFAI voor de plannen in Nederland.

 

8 Contributie gaat grotendeels naar VS; de suggestie wordt gedaan dat daar niets voor terug komt

De VBA is gezond, de voorgestelde fusievereniging zal gezond blijven. De geldstromen zullen anders lopen. Per saldo zal de vereniging op termijn meer financiering krijgen dan dat er contributies betaald worden.

CFA Institute besteedt overigens jaarlijks ongeveer $ 800 per lid, hetgeen mogelijk wordt gemaakt door de bijna 250.000 kandidaten die jaarlijks het CFA-examen doen. De financiële positie van CFAI is zeer goed. Het is een ledenorganisatie die goede initiatieven/plannen vanuit de leden ruimhartig kan sponsoren. Ze zien Nederland als een van de grootste verenigingen in Europa die mede de impact van de beroepsgroep kan doen toenemen. CFA Society Netherlands heeft een zeer goede ervaring met het maken van plannen en verwerven van financiering vanuit CFAI.

Vanwege de zorg van VBA leden inzake het wegstromen van geld naar de VS heeft CFAI zelfs aangegeven dat ze meer dan bereid zijn om de contributiegelden en andere kosten ten aanzien van de fusie in een ESCROW account aan te houden ten behoeve van de vereniging in Nederland.KOSTEN EN LIDMAATSCHAP

Kent u collega's die nog geen lid zijn van de VBA, maar wel een bijeenkomst willen bezoeken? Dat kan. Niet-leden betalen een bijdrage zoals vermeld bij de bijeenkomst. Leden van CFA en AG/AI krijgen korting. Het is ook mogelijk om proeflid te worden ŗ Ä 150 en voortaan alle bijeenkomsten van de VBA bij te wonen. zie website >ONLANGS VERSCHENEN

vba journaal

33e jaargang zomer 2017MEEST GELEZEN
VBA ALM-conferentie 2017: ďSturen op risicoĒ

bijeenkomst2373 x bekeken

 
Ethiek & Integriteit: "Het dichten van de kloof tussen samenleving en financiŽle sector"

bijeenkomst1629 x bekeken

 
De toekomstbestendige matchingportefeuille

opleiding1074 x bekeken

 


AGENDA
4 september 2017 / Opleiding
PE 17-18: Blok: Derivaten
5 september 2017 / Opleiding
PE 17-18: Blok: Macro-economie en financiŽle markten
6 september 2017 / Opleiding
PE 17-18: Blok: Portefeuillebeheer Vastrentende Waarden
19 september 2017 / Bijeenkomst
Algemene ledenvergadering fusievoorstel VBA-CFA Society Netherlands
20 september 2017 / Bijeenkomst
Ethiek & Integriteit: "Het dichten van de kloof tussen samenleving en financiŽle sector"
MEER BIJEENKOMSTEN >


VACATURES
ASN Bank zoekt Productmanager Beleggingsfondsen
Bouwinvest zoekt Associate Client Management Investor Relations


VBA beleggingsprofessionals, Gustav Mahlerplein 109-111, 1082 MS Amsterdam, t. 020 - 618 2812
secretariaat@nvba.nl   www.nvba.nl