Veel gestelde vragen (FAQ)

 • Wat is de reden voor de fusie met CFA Society Netherlands? Zijn er andere alternatieven overwogen, zoals zelfstandig verdergaan?

  De VBA en CFA Society Netherlands hebben vergelijkbare doelstellingen, opleidingen en gedragscodes. Onze werkzaamheden overlappen op veel gebieden, terwijl we elkaar op andere terreinen goed aanvullen. Zo zijn de leden van CFA Society Netherlands wat jonger dan die van ons, en is CFA internationaal gericht terwijl de VBA een nationale focus heeft.
  Door het samengaan vergroten we onze slagkracht en bereiken we een bijna tweemaal zo grote doelgroep. We kunnen de kwaliteit van onze dienstverlening verbeteren en nieuwe diensten ontwikkelen.
  Zowel de VBA als CFA Society Netherlands bieden een platform voor stakeholders binnen en buiten de sector, en door een fusie kunnen we daarop meer invloed uitoefenen.
  Daarnaast vermijden we dubbel werk en dubbele kosten. Ook kunnen we makkelijker internationale sprekers binnenhalen voor onze bijeenkomsten.
  Onze leden krijgen toegang tot een groter nationaal en internationaal netwerk, en uitzicht op bredere carrièreperspectieven.

  Zelfstandig verdergaan is in het huidige klimaat, waarin de financiële sector krimpt, op de lange termijn niet gunstig. De VBA staat er goed voor, maar CFA Society Netherlands groeit sneller; dat maakt dat dit een gunstig moment is om de gesprekken te voeren.

 • Heeft de VBA als zelfstandige vereniging een toekomst?

  De VBA heeft momenteel ruim 1300 leden. Over de afgelopen jaren is zij daarmee van 1225 in 2013 naar nu gegroeid, een duidelijk teken dat leden de toegevoegde waarde van een vereniging herkennen. De afgelopen besturen hebben hier hard aan gewerkt en plannen opgesteld die ook aan de leden in de jaarvergaderingen zijn voorgelegd. Zo is de vereniging opengesteld voor meerdere groepen naast de RBA leden, en mocht vorig jaar de RMFI verwelkomd worden. Verder zijn regelmatig ledenwerfacties gehouden, en zorgen de commissies voor natuurlijke instroom. Dit is voor een vereniging in de financiële sector zeer goed te noemen. De sector zelf is immers aan het krimpen. Daarmee is er sprake van een stabiele groei. Vooruitkijkend zal deze groei tussen 5 en 10 jaar niet aanhouden, en een plafond bereiken. Een aanzienlijk deel van de leden zal met pensioen gaan en het lidmaatschap opzeggen; daarnaast is de instroom, door middel van ondermeer de opleiding, beperkt.

 • Zijn er alleen maar voordelen voor de VBA, waar zijn de nadelen? En wat schiet CFA Society Netherlands op met de fusie?

  Het begin van het document stelt duidelijk: de VBA en CFA Society Netherlands hebben veel gemeen in doelen, activiteiten, en agenda hoe zij hun leden kunnen ondersteunen en een platform bieden om hun vak verder te ontwikkelen en zo toekomstbestendig te blijven.
  Voor de VBA leden zijn er duidelijke voordelen. Natuurlijk zijn er nadelen. Alles blijft niet bij het oude, dus voor wie verandering niet aanspreekt, is dat nadelig. Bij de commissies zal actief gewerkt worden om CFA Society Netherlands en VBA leden samen te brengen, ook dat kan de gang van zaken opschudden. Ook de taal kan als een nadeel ervaren worden. Nu spreken we Nederlands, Engels zal belangrijker worden. De administratie zal via CFA Institute plaatsvinden waarbij wij het recht hebben om gebruik te maken van de gegevens.
  Het bestuur vindt het echter een doorslaggevende argumentatie dat niet veranderen, niet fuseren, op termijn meer nadelen voor de leden en vereniging opleveren. Stokkende groei, verouderend ledenbestand, een krimpende financiële sector, meer tijd en energie die moet worden besteed om relevante dingen voor leden te doen (standaarden zetten, stakeholders overleg etc.) zijn op termijn bedreigingen. Fuseren met een vergelijkbare vereniging, met vergelijkbare doelen, ledenbestand, en structuur, is daarmee een kans voor de verdere ontwikkeling van het beroepsplatform van de leden.
  CFA Society Netherlands heeft geen andere agenda dan het nastreven van bovenstaande doelen en ziet als grote voordeel voor haar leden dat zij dit op een krachtiger manier en met grotere impact kan gaan doen. Zoveel is duidelijk uit de vele gesprekken die het VBA bestuur met het CFA Society Netherlands bestuur heeft. De rationale en cultuur passen. Misschien is het goed te memoreren dat eerdere besturen van de VBA met regelmaat met het bestuur van CFA Society Netherlands gesproken hebben, met deze aanleiding en argumentatie. Het verschil is deze keer dat beide besturen, ook op aanspraak van leden, de gesprekken doorgezet hebben.

 • In welke mate is de nieuwe organisatie gebonden aan de richtlijnen die het Bestuur van CFA Institute neemt (lees de VS)?

  Het kan een zorgpunt van leden zijn dat er sprake is van dominantie vanuit de VS, zeker wat betreft de VBA opleiding, maar ook op andere deelgebieden.
  Het is allereerst goed duidelijk te stellen dat het voorstel is om met CFA Society Netherlands te fuseren, en niet met CFA Institute. CFA Society Netherlands is een Nederlandse vereniging (ingeschreven in KvK, Nederlandse statuten), een zelfstandige organisatie, qua structuur, missie, en leden vergelijkbaar met VBA. CFA Society Netherlands heeft, net als de VBA veel ruimte voor haar eigen agenda, prioriteiten, keuzes van bijeenkomsten, etc.
  Op de achtergrond is er CFA Institute. Zij ontwikkelen standaarden, financieren onderzoek, en delen best practices van CFA verenigingen. De VBA stelt niet voor te fuseren met CFA Institute. Dit kan ook niet, deze organisatie staat er los van. Ook na de fusie heeft de Nederlandse vereniging alle mogelijkheden zelfstandig te opereren. Wat is de invloed van CFA Institute?
  • Zij vraagt dat de ethiek en integriteitscodes door alle leden worden onderschreven. De VBA code wordt vervangen door die van CFA Institute. Een werkgroep heeft hier naar gekeken, dit zijn minieme verschillen.
  • Zij bevordert kennis en competenties, ondermeer door de promotie van de CFA opleiding. Nieuw voor haar is dat de VBA opleiding een belangrijke plek in de vereniging heeft en krijgt. CFA Institute is op afstand betrokken bij de opleiding, vooral om te waarborgen dat de opleiding onderscheidend genoeg blijft ten opzichte van de CFA Opleiding. Dit is een gedeelde wens.
  • De financiering van (meerjarige) projecten om kennis en competenties te ontwikkelen. De Nederlandse vereniging kan hiervoor verzoeken bij CFA Institute indienen.
  • Toepassing van de lay out van CFA op de website, communicatie, etc.

 • Behoudt mijn RBA-titel zijn waarde?

  Ja. De waarde van de voormalige VBA-opleiding en de RBA-titel worden in Nederland breed erkend in de beleggingssector. De gefuseerde vereniging zal de waarde van de opleiding en de bijbehorende titel blijven uitdragen. Na de fusie blijft het afronden van de VBA-opleiding leiden tot de afgifte van RBA-diploma’s. De opleiding zal wel nadrukkelijk gepositioneerd worden naast de CFA-opleiding, zodat er geen twee concurrerende opleidingen door één en dezelfde organisatie worden aangeboden. Het register blijft eveneens behouden.

  CFA Institute erkent de RBA-titel als één van de beste opleidingen in Europa.

 • Blijft de RBA titel bestaan?

  Ja. De titel is een bij leden en werkgevers bekend en gerespecteerd stempel van kwaliteit in de vermogensbeheersector. Dit continueren we in de nieuwe vereniging graag, en CFA Institute levert hier een bijdrage aan door de RBA-titel expliciet te erkennen als “a clear mark of professional expertise”. De registratie blijft in stand, nieuwe leden die de VU-VBA Investment Management opleiding afgerond hebben zullen zich gewoon in het register kunnen blijven inschrijven.

 • Verkrijg ik nog een CEFA-titel als ik de VBA-opleiding afrond? Blijft de VBA lid van Effas?

  Wie nu de VBA-opleiding volgt houdt na afronding recht op het CEFA-diploma. We zijn in gesprek met Effas om dit te regelen. Naar alle waarschijnlijkheid zal voor toekomstige VBA-studenten het CEFA-diploma verdwijnen. Nu we ons aansluiten bij CFA Institute zullen we het lidmaatschap van Effas heroverwegen. CFA Institute komt met een internationale erkenning van de VBA opleiding als een van de beste opleidingen op gebied van portfolio management en beleggingsanalyse in Europa. Hiermee wordt het nut van de CEFA titel kleiner.

 • Blijft de VBA-opleiding bestaan?

  Ja. Sterker nog: die opleiding wordt verder ontwikkeld en vernieuwd. Zo is er behoefte aan kennisoverdracht op het gebied van lokale best practices, casuïstiek, wet- en regelgeving en andere onderwerpen. Op al die terreinen wordt de opleiding geactualiseerd.
  De VBA-opleiding wordt erkend door CFA Institute, evenals de opleiding voor Risk Management for Financial Institutions.

 • Wat kost de doorontwikkeling van de opleiding?

  De VU-VBA Investment Management opleiding is een academische opleiding die zich permanent doorontwikkelt, om aan de laatste eisen en ontwikkelingen te voldoen en zo een state of the art opleiding neer te zetten, uniek in Europa. Naast de investeringen die de geleidelijke ontwikkelingen kosten, stelt het bestuur van de VBA voor dat de vereniging additioneel investeert in onderwijsmethoden, case ontwikkeling en toepassing van andere business school methoden etc. om de opleiding nog duidelijker te positioneren. Een eerste inschatting is dat dit rond de 150.000 euro kan kosten. Hiermee geeft het bestuur tevens invulling aan de wens van de jaarvergadering van oktober 2016 om bestemming te geven aan de opgebouwde reserves voor de sector.

 • Wat is de impact van de fusie op de Stichting VBA Opleidingsinstituut Morreau en wordt de naam van het Morreau instituut veranderd?

  De fusie heeft betrekking op de VBA en de CFA Society Netherlands die in de toekomst samen als één vereniging doorgaan, hetgeen juridisch geheel los staat van het Morreau Instituut. Weliswaar wordt de naam van de fusie vereniging op termijn gewijzigd in CFA Society Netherlands, maar heeft de VBA aangegeven dat de naam VBA en daarbij passende historie zichtbaar moet blijven, dit is immers iets waar leden in het verleden hard aan hebben gewerkt en trots op mogen zijn. Zo zal VBA duidelijker in het opleidingsprogramma van de VU worden genoemd, en is ook het voorstel de term VBA bij het opleidingsinstituut weer prominenter te noemen. Dit heet immers al Stichting VBA Opleidingsinstituut Morreau en deze naam zal niet veranderen. Deze stichting zal zichtbaarder dan in het verleden haar opleidingsactiviteiten ontwikkelen. Voor leden is het niet altijd zichtbaar geweest dat de VBA en het Morreau Instituut aparte entiteiten zijn. Zo blijft de VBA naam duidelijk zichtbaar, net overigens als de RBA-titel.

 • Hoe wordt de fusie juridisch vormgeven? Blijft de VBA onafhankelijk? Wordt het beleid dan in de VS bepaald?

  De VBA fuseert met CFA Society Netherlands. In juridische termen is de VBA de verkrijgende vereniging en CFA Society Netherlands de verdwijnende vereniging. Voor deze rolverdeling is ondermeer gekozen omdat de VBA ook het beheer voert over twee stichtingen en werknemers in vaste dienst heeft. De nieuwe vereniging krijgt nieuwe statuten en een nieuwe naam, en tekent een Member Society Licensing Agreement. Daarmee wordt ze een local society, gelieerd aan CFA Institute.
  De VBA heeft twee stichtingen. Het bestuur van de VBA is tegelijkertijd het bestuur van de stichting. De stichtingen blijven juridisch apart bestaan. Wel zullen ze beide worden bestuurd door het bestuur van de nieuwe vereniging.
  Na de fusie resulteert een nieuwe vereniging waarin de VBA en CFA een evenwichtig aandeel zullen hebben. In eerste instantie zullen beide partijen 50/50 in het bestuur zijn vertegenwoordigd, zodat we gelijkwaardig zijn bij het nemen van besluiten en alle belangen gelijkelijk zullen meewegen. Als de fusie rond is zal er één team aan de slag gaan op een centrale locatie, en zullen de gedragscodes worden geharmoniseerd.
  CFA Society Netherlands kan zelfstandig opereren, net als de VBA. Dat blijft zo. Voor het gebruik van de merknaam en het beeldmerk, en voor de opleidingen en gedragscodes, zullen de voorwaarden gelden van het internationale CFA Institute.

 • Wat gebeurt er met de opgebouwde financiële reserves van de VBA?

  De VBA en CFA Society Netherlands brengen een gelijk bedrag in als vermogen van de nieuwe vereniging. Daarnaast zal de VBA een deel van zijn reserves inbrengen om de contributieverhoging van de eerste jaren te subsidiëren, om de doorontwikkeling van de VBA-opleiding te financieren en om de PE-voucher te financieren. Voor het resterende deel wordt een bestemmingsreserve gevormd voor zaken als onderzoek, scholarships en dergelijke.

 • Wanneer is de fusie een feit?

  De planning staat nog niet definitief vast. Op 19 september wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden waarin over het fusievoorstel wordt gestemd. Ook de leden van CFA Society Netherlands zullen hun stem uitbrengen en het bestuur van CFA Institute moet zich akkoord verklaren met de fusie. Zodra er meer informatie is over de data waarop een en ander zal plaatsvinden wordt u daar uiteraard over geïnformeerd.

 • Hoe gaat de nieuwe vereniging heten? Blijft de naam VBA behouden?

  De naam van de nieuwe vereniging wordt in het begin een combinatie van CFA Society Netherlands en de VBA, zodat de VBA in de overgangsperiode duidelijk herkenbaar blijft. Over vier jaar zal die naam worden vervangen door CFA Society Netherlands. De naam ‘VBA’ blijft behouden in de opleiding en er zullen verschillende opleidings- en researchinitiatieven worden ontplooid met de naam ‘VBA’ erin.

 • Is de zichtbaarheid van de VBA beperkt tot opleidingen en seminars, wat doet zij met regelgeving - MiFID II – en andere onderwerpen voor de analisten?

  Kennisdeling en verbreding staat centraal bij de VBA. In de afgelopen jaren zijn honderden bijeenkomsten gehouden, permanente educatie georganiseerd. Maar de betrokkenheid gaat verder. Daar waar regelgeving het werk en vak van onze leden raakt, zijn werkgroepen opgericht of op maat gemaakte oplossingen bedacht. Zo zijn risicostandaarden voor de private en retailbanking, parameters nFTK voor pensioenfondsen, of voorstellen voor DC beleggen vanuit de VBA geïnitieerd. Voor analisten heeft de VBA samen met de VU en DSI speciaal ontwikkelde permanente educatie opgezet. De afgelopen jaren constateerden we dat veel onderwerpen niet alleen belangrijker worden, maar ook meer mankracht kosten om goed uit te werken, en dat dezelfde vragen aan het CFA gesteld worden. Daarom is samengaan een logische stap. Zo werkt de VBA met CFA in een adviescommissie momenteel de kennis en competentie eisen uit met betrekking tot MiFID II, om zo leden en hun werkgevers een praktische handreiking te geven en te helpen met dit dossier.

 • Blijft het VBA Journaal bestaan?

  Ja, het VBA Journaal zal in elk geval blijven bestaan en u zult dit blijven ontvangen. Niet alleen kan het bogen op hoge waarderingscijfers, maar het is ook aanvullend vergeleken met de publicaties van CFA Institute.
  Ook zullen we in de toekomst, net als nu, speciale rapporten naar buiten brengen als daar aanleiding toe is. Wel zullen alle publicaties na de fusie gezamenlijk worden verzorgd.

 • Wat gebeurt er met de commissies van VBA?

  De commissies zullen ook in de gefuseerde vereniging het hart zijn van de organisatie. CFA-leden kunnen toetreden tot de bestaande commissies van de VBA en vice versa. Wellicht zullen bepaalde commissies worden samengevoegd, of zullen bepaalde activiteiten gezamenlijk worden georganiseerd. Vernieuwing zal worden gestimuleerd als dat in het voordeel is van de leden; denk aan het creëren van nieuwe standaarden en meer professionalisering. Ook kan er ruimte worden geschapen voor nieuwe aandachtsgebieden als disruptieve technologieën, of innovatie in vermogensbeheer. De commissies zullen echter in grote mate autonoom blijven zoals ook nu het geval is.

 • Wordt permanente educatie verplicht? Vervalt mijn PE-voucher?

  Net als nu zal permanente educatie zo veel mogelijk worden gestimuleerd en ondersteund, maar niet verplicht worden gesteld. Een uitzondering geldt voor leden die staan vermeld in het Risk Manager Financial Institutions register (RMFI); voor hun blijft de verplichtstelling bestaan om ten minste 60 PE-punten te behalen over een periode van drie jaar.
  De PE-voucher hebben we het afgelopen jaar verstrekt voor een periode van drie jaar. Als u de voucher nog niet hebt gebruikt, kunt u dat in de komende twee jaar ook nog doen.

 • Wat krijg ik als lid extra door de fusie?

  U blijft houden wat u had. Daarbovenop profiteert u van meer lokale activiteiten en geniet u de voordelen van het lidmaatschap van CFA Institute.
  Lokaal zal er een breder assortiment aan bijeenkomsten en opleidingen zijn. Het lidmaatschap van CFA Institute geeft toegang tot een groot aantal publicaties, de CFA Research Foundation, permanente educatiemogelijkheden, het vacatureplatform Jobline en lokaal career management.
  Uw publicaties worden via een internationaal netwerk verspreid. U heeft een betere toegang tot internationale sprekers en heeft u de kans om een breder internationaal netwerk op te bouwen. Het netwerk is bovendien diverser samengesteld wat betreft leeftijd, geslacht en nationaliteit. Uw opleidingsmogelijkheden worden vergroot.
  Daarnaast heeft CFA Institute een organisatie die wereldwijd in contact staat met beleidsmakers, toezichthouders, brancheverenigingen en grote werkgevers. Daarmee heeft u indirect een grotere invloed op de toekomst van de financiële sector. U bent lid van een organisatie die klaar is voor de uitdagingen van de toekomst.

 • Wat verandert er voor mij?

  In praktische zin verandert er zo weinig mogelijk, al kunnen we hier gaande de gesprekken nog geen harde uitspraken over doen. De aanmelding bij CFA Institute zal in elk geval worden gefaciliteerd, om te voorkomen dat onze leden als ‘nieuw’ lid referenties zouden moeten opgeven en een online test moeten doen.

 • Blijven er ook dingen hetzelfde?

  De VBA blijft na de fusie een vereniging met tradities die al 55 jaar teruggaan. Zo organiseren we zeer herkenbare bijeenkomsten, en dat blijven we ook in de toekomst doen. De manier waarop we onze commissies hebben ingericht is het eveneens waard om behouden te blijven, net als andere onderdelen van onze infrastructuur. Ook onze VBA-opleiding blijft bestaan en zal meegroeien met de behoeften van onze leden, met de kwaliteit die u van ons gewend bent.

 • Wat wordt de voertaal van de gefuseerde vereniging?

  De VBA is voornamelijk Nederlandstalig, terwijl bij CFA Society Netherlands Engels wordt gesproken vanwege het grote aantal leden met een andere nationaliteit en de veelal internationale sprekers. Daarom zullen we na de fusie in principe tweetalig opereren. De schriftelijke communicatie zal in beide talen beschikbaar zijn. Tijdens de bijeenkomsten zal een combinatie van Nederlands en Engels worden gehanteerd.

 • Wat gebeurt er met de hoogte van mijn contributie?

  De huidige contributie van de VBA zal over een periode van een aantal jaar worden gelijkgetrokken met die van CFA. In de eerste twee jaar zal het verschil door beide verenigingen worden gesubsidieerd. Na die twee jaar zal de contributie worden heroverwogen. CFA Institute besteedt overigens jaarlijks ongeveer $ 800 per lid, hetgeen mogelijk wordt gemaakt door de bijna 250.000 kandidaten die jaarlijks het CFA-examen doen. CFA Institute geeft de inkomsten terug aan de leden, omdat het een not-for-profit-organisatie is die zo veel mogelijk waarde voor de leden realiseert.

 • Wat is het protocol om te kunnen stemmen op de ALV? Bestaat niet het risico dat te weinig leden op de jaarvergadering aanwezig zijn?

  De algemene ledenvergadering is het moment voor leden om met elkaar de ontwikkelingen en voorstellen te bespreken. Wijziging van de opzet en structuur van de vereniging, vergt een 3/4 meerderheid van de aanwezige leden om te stemmen. Normaliter komen tussen de 50 en 100 leden naar de jaarvergadering, zo’n 8%; het officiële quorum is 24. Wij hopen dat leden het onderwerp belangrijk genoeg vinden om in groten getale naar de vergadering te komen, en motiveren de leden dat op verschillende manieren om te doen. Een digitale stemming lijkt voor een breder draagvlak qua stemmen te zorgen, wat meer mensen zouden hun stem uitbrengen. Dat is echter niet het geval. Het bestuur heeft in 2016 een voorstel voor permanente educatie aan de leden voorgelegd. Evaluatie achteraf leert dat de leden die fysiek met elkaar troffen en het onderwerp bespraken het onderwerp beter konden positioneren, ongeacht of men voor of tegen was. Het fusievoorstel is te belangrijk om alleen met een digitale stemming af te doen.
  Wel is een machtiging mogelijk om een stem als lid te laten meetellen tijdens de vergadering; zie ook de nieuwsbrief van vrijdag 18 augustus jongstleden.

 • De leden hebben een Nederlandse versie toegestuurd gekregen, is dit anders dan de Engelse?

  Bij de uitwerking van het fusievoorstel is in eerste instantie de Engelse taal gehanteerd, om niet in twee documenten te werken met het risico op versieverschillen. Eind juli is het Engelse document vertaald naar het Nederlands. De vertaling is waar mogelijk 1-op-1, en biedt daarmee een volledig en gelijkwaardig document met voorstel.
  Mochten er onbedoeld interpretatieverschillen zijn, die niet verwacht worden, dan is de Engelse versie leidend. Dit is opgenomen als disclaimer, maar het bestuur voorziet die niet. Onderstaande link is voor het Engelstalige document.
  http://www.vbabeleggingsprofessionals.nl/cfa-fusie/over-de-fusie

 • Wat verandert er in de cultuur? Wordt het niet heel erg Angelsaksisch?

  VBA Beleggingsprofessionals en CFA Society Netherlands zijn beiden Nederlandse verenigingen, maar hebben, zoals elke twee organisaties, wel een andere cultuur. De gefuseerde vereniging zal cultuurelementen bevatten van zowel VBA als CFA. Daar zijn we ons als VBA bestuur terdege van bewust en dat vertaalt zich in concrete plannen over hoe de gezonde integratie van de verenigingen tot stand gebracht kan worden. Belangrijk is daarbij dat VBA leden en commissies al jaren goed samenwerken met CFA leden en commissies; wat we van hen terugkrijgen (en zelf ook observeren) is dat we cultureel zeer veel gemeen hebben. Het zit in kleinere dingen: bij de VBA zijn commissies sterk in de lead en is het bestuur iets meer op afstand, faciliterend. Bij CFA zijn iets minder commissies en steekt het bestuur vaker de handen uit de mouwen. Met betrekking tot de invloed van de Angelsaksische cultuur, het VBA bestuur is hier alert op maar vindt het ook lastig te benoemen of en waar dat invloed kan hebben. Veel CFA en VBA leden werken immers naast elkaar in de organisaties, daar spelen deze vragen niet. VBA is voornemens met CFA NL te fuseren, en niet met CFA Institute, waar de Angelsaxische cultuur misschien meer speelt. Zo wordt naast de concrete plannen in het nieuwe bestuur één bestuurslid specifiek voor dit onderwerp aangesteld.

 • Verliezen we niet onze invloed in Brussel / lobby door het vertrek uit EFFAS? Wat doet CFAI in Brussel?

  De huidige invloed van EFFAS op Brussel is beperkt, waarbij EFFAS zich de laatste jaren meer op trainingen heeft toegelegd. Het VBA bestuur heeft de laatste jaren ook moeten constateren dat als er aanvragen vanuit EFFAS kwamen om te participeren of reageren, dit door de commissies in toenemend mindere mate is opgepakt, of kon worden opgepakt.
  De Europese afdeling van CFAI heeft een lobby en invloed in Brussel. Sinds 2004 heeft CFAI toegewijde mensen om beleidsontwikkeling in Europa te ondersteunen. Josina Kamerling staat aan het hoofd van CFA Institute Regulatory Outreach. Zij is Nederlandse en onze banden met het Brusselse zijn daarmee in de gefuseerde situatie sterk. Josina heeft zes jaar in het Europees Parlement gezeten als financieel expert. Ze heeft een groot netwerk met toegang tot de top van de beleidsbepalers. CFAI maakt onderdeel uit van de meest belangrijke commissies en werkgroepen op gebied van de kapitaalmarkten unie en beleidsontwikkeling. CFAI reageert op concept rapporten en stelt de vragen waarop de EU waarschijnlijk het antwoord wil hebben in questionnaires aan haar leden.
  Aan de andere kant wordt steeds meer Europese wet- en regelgeving lokaal ingevuld. Met andere woorden, lokale invloed is de ontwikkeling. Dit raakt en helpt de leden direct, en organisaties als EFFAS kunnen de VBA hierin inhoudelijk niet ondersteunen. De VBA heeft daarom de laatste jaren actief de samenwerking opgezocht met Nederlandse regelgevers en industriegroepen, om zo constructieve input te geven en mee te denken waar het werkveld van vermogensbeheerders, beleggingsanalisten of risicomanagers betreft. Dit resulteert in standaarden, position papers of rapportage waar het werkveld dankbaar gebruik van maakt.
  Onze invloed en bijdragen aan de Nederlandse sector is een natuurlijk vertrekpunt. Hopelijk is hierboven ook duidelijk gemaakt dat de invloed in Europa met de gefuseerde vereniging zeker niet afneemt. Zie ook de vraag ‘Wat doet CFA in Europa?’

 • Wat doet CFAI in Europa?

  Hieronder vindt u een korte impressie van de activiteiten die CFAI in Europa verricht. Dit is verwoord door Josina Kamerling, Nederlandse, die dit namens CFAI leidt.
  “The bullets below give the granular detail, and I have included a first for CFA namely my inclusion in an official EU communication on the PEPP personal pension product when it was launched end June. We have been in intense contact with the Commission on this topic, and I have and will speak at several events also in the autumn on pensions. Notably in October at the Global Pension Summit which as you know is held every year in The Hague; I will speak and lead a panel with Nathalie Berger, head of unit on pensions and insurance at the EU Commission and Guillaume Prache director at Better Finance ( EU investor stakeholder group) on the EU pension environment. In November I will speak at the annual EFAMA conference and of course I spoke at the EU Commission hearing on pensions last sept.
  • We have had an advocacy presence in Europe for more than 10 years, which was enhanced by the establishment of a Brussels office in 2009. With 4 staff members, Josina Kamerling heading the Brussels office is a Dutch national with experience in financial markets for 15 years and 6 in the European Parliament (EP) as a special adviser to the Economic and monetary affairs committee and the president of the EP on financial services issues notably during the financial crisis.
  • Penetration at all levels of policymakers in EU Commission Director general and Commissioner level and heads of unit and administrators. In European Parliament Members of the European Parliament (MEPS) and secretariat general. We have organized Brussels hours for the last 2 years inviting an MEP or commission senior staff to come and speak at society events and debate on EU finance with CFA institute advocacy team.
  • We’re seen as trusted partners, the Commission and EP come to us for advice and ask us to put questions to members directly, for instance in a CFA Netherlands event where Dutch MEP Cora van Niewenhuizen asked for feedback.
  • In several instances the Commission has approached us before the publication of a communication or proposal, given us first news and asked us to comment in press.
  • We are sitting on four regulatory committees, 3 at ESMA (investor protection and intermediaries; group of economic advisers; corporate reporting) and 1 at European Commission (Corporate Bond Market High Level Expert Group).
  • We have and are working with other key stakeholders on common interest issues such as investor information and protection as in the PRIIPS proposal and the prospectus and on pensions, our partners here include Better Finance, European investors, EFAMA (European Fund Management association) and EBF (European Banking Federation).
  • We have been working with a small group of MEPS on investor protection issues and ethical concerns in closed Chatham house conditions.
  • CFA Institute has set up the Systemic Risk Council several years ago fully funded by CFA Institute; first chaired by Sheila Bair ex head of the CFTC and now by Paul Tucker ex deputy governor of the Bank of England. Among the notables who form part of this are Nout Wellink ex governor of the DNB; JC Trichet ex President of the ECB and other top persons from the global financial scene such as Paul Volcker.
  • Consultations and research – we comment on a wide range of policy issues relevant to the investment management industry, including MiFID, UCITS, AIFMD, capital markets union, corporate governance (I was invited to speak during the annual EU commission conference on corporate governance which is held alongside the EU summit, financial reporting, and many others.”

  EU Commission publication on pensions: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/170629-personal-pensions-factsheet_en.pdf
  CFA monthly briefing to leadership: https://www.cfainstitute.org/ethics/Documents/std_and_adv_monthly_briefing.pdf

 • Moeten mensen VBA lid zijn om hun RBA titel te blijven gebruiken?

  Ja. Vanaf 2010 is het al zo, dat je niet ingeschreven kan worden in het RBA register als je geen VBA lid bent. Is je RBA titel van voor 2010 (oude opleiding) dan ben je niet verplicht lid van de VBA ten behoeve van registratie van je titel. Echter vanuit een huidig VBA-lidmaatschap wordt je bij de fusie implementatie automatisch lid van CFA Society VBA Netherlands en ‘regular member’ bij CFA Institute (net als CFA charterholders) met alle voordelen van dien. Dit laat je liggen als je geen lid wordt. Bij een eventueel later lidmaatschap zal je je individueel moeten aanmelden bij CFA Institute.

 • Video boodschap Paul Smith CFA Institute

  https://bcove.video/2h4K6mu

 • Hoe verandert de samenstelling van de vereniging qua leeftijdsopbouw?

  Als de instroom zich doorzet zoals in de afgelopen jaren zal de VBA snel verouderen. Hieronder is in een grafiek weergegeven hoe de leeftijdsverdeling binnen het VBA is en hoe die over 10 jaar zal zijn (met de huidige instroom). Over 10 jaar zal 1/3e van de vereniging ouder zijn dan 60. De leeftijdsopbouw ziet er voor het VBA niet heel evenwichtig uit.


  De samenstelling van de gefuseerde vereniging heeft een duidelijk ander profiel door het jongere deelnemersbestand van CFA Society Netherlands. Hierbij geldt ook dat de instroom die zij de afgelopen jaren hebben mogen zien duidelijk jonger is dan die bij de VBA. Hieronder is de grafiek weergegeven van de gezamenlijke vereniging met de leeftijdsopbouw nu en over 10 jaar.

Lid van EFFAS - european federation of financial analysts societies
© vba beleggingsprofessionals 2017